Transparent pricing.
No hidden fees.

TEFL Trained Teachers, Full English Curriculum & Materials, and Support for Long term Foreign English teachers

Pay after the teacher arrives. Choose MEF!

Currency (for comparison only)

Number of Payments per Year

 • Save 10%
  1 Payment
 • Save 5%
  4 Payments
 • 12 Payments

套餐1

课程/教材(不含外教)

1800元/月

每周流行话题的全套教材

套餐2

师资供给

(启动资金)1万元

5400元/月

针对那些想要外教但又不需要

MEF全套教材和资源的学校

 

最热门

套餐3

外教+基础教材

(启动资金)1万元

6300元/月

MEF外教和基础的

教材以及全方位支持

套餐4

外教+全英文课程

(启动资金)1万元

7600元/月

全套。MEF外教+

MEF全英文课程套餐

套餐1

课程/教材(不含外教)

1900元/月

每周流行话题的全套教材

套餐2

师资供给​

(启动资金)1万元

5700元/月

针对那些想要外教但又不需要

MEF全套教材和资源的学校

最热门

套餐3

外教+基础教材

(启动资金)1万元

6650元/月

MEF外教和基础的

教材以及全方位支持

套餐4

外教+全英文课程

(启动资金)1万元

7600元/月

全套。MEF外教+

MEF全英文课程套餐

套餐1

课程/教材(不含外教)

2000元/月

每周流行话题的全套教材

套餐2

师资供给

(启动资金)1万元

6000元/月

针对那些想要外教但又不需要

MEF全套教材和资源的学校

 

最热门

套餐3

外教+基础教材

(启动资金)1万元

7000元/月

MEF外教和基础的

教材以及全方位支持

套餐4

外教+全英文课程

(启动资金)1万元

8000元/月

全套。MEF外教+

MEF全英文课程套餐

 • Save 10%
  1 Payment
 • Save 5%
  4 Payments
 • 12 Payments

팩키지1

커리큘럼/교재

₩ 298,533 /월

총 커리큘럼 교재셋트

팩키지2

강사 채용

₩1,658,513
(초기비용)

₩ 895,597 /월

원어민 강사는 필요하지만 풀 MEF 영어커리큘럼이 필요하지 않으신 분


인기상품

팩키지3

강사 + 기본교재

₩1,658,513
(초기비용)

₩ 994,112 /월

MEF 원어민 강사와 기본 영어 교수 교재 및 서포트가 필요하신 분


팩키지4

강사 + 풀세트

₩1,658,513
(초기비용)

₩ 1,194,129 /월

풀 팩케지.

MEF 원어민 강사와 풀 MEF 영어커리큘럼 교재셋트의 통합옵션

팩키지1

커리큘럼/교재

₩ 315,118 /월

총 커리큘럼 교재셋트

팩키지2

강사 채용

₩1,658,513
(초기비용)

₩ 945,353 /월

원어민 강사는 필요하지만 풀 MEF 영어커리큘럼이 필요하지 않으신 분

 

인기상품

팩키지3

강사 + 기본교재

₩1,658,513
(초기비용)

₩ 1,049,341 /월

MEF 원어민 강사와 기본 영어 교수 교재 및 서포트가 필요하신 분


팩키지4

강사 + 풀세트

₩1,658,513
(초기비용)

₩ 1,260,470 /월

풀 팩케지.

MEF 원어민 강사와 풀 MEF 영어커리큘럼 교재셋트의 통합옵션

팩키지1

커리큘럼/교재

₩ 315,118 /월

총 커리큘럼 교재셋트

팩키지2

강사 채용

₩1,658,513
(초기비용)

₩ 995,108 /월

원어민 강사는 필요하지만 풀 MEF 영어커리큘럼이 필요하지 않으신 분


인기상품

팩키지3

강사 + 기본교재

₩1,658,513
(초기비용)

₩ 1,104,569 /월

MEF 원어민 강사와 기본 영어 교수 교재 및 서포트가 필요하신 분


팩키지4

강사 + 풀세트

₩1,658,513
(초기비용)

₩ 1,326,810 /월

풀 팩케지.

MEF 원어민 강사와 풀 MEF 영어커리큘럼 교재셋트의 통합옵션

 • Save 10%
  1 Payment
 • Save 5%
  4 Payments
 • 12 Payments

Gói 1

Chỉ Hỗ trợ Chương trình Giảng dạy / Tài liệu

₫ 6,254,280 /Tháng

Một bộ tài liệu giảng dạy đầy đủ với các chủ đề hàng tuần

Gói 2

Giáo viên

₫ 34,746,000
(Phí ban đầu)

₫ 18,762,840 /Tháng

Đối với các trường cần giáo viên tiếng Anh người nước ngoài nhưng không cần đầy đủ tài liệu và nguồn lực của MEF.

Hot Nhất

Gói 3

Giáo viên + Tài liệu Giảng dạy Cơ bản

₫ 34,746,000
(Phí ban đầu)

₫ 20,826,752 /Tháng

Giáo viên MEF cùng với các tài liệu giảng dạy cơ bản và hỗ trợ đầy đủ.

Gói 4

Giáo viên + Tài liệu Giảng dạy Trọn gói

₫ 34,746,000
(Phí ban đầu)

₫ 25,017,120 /Tháng

Trọn gói.

Giáo viên MEF + Trọn gói Giáo trình tiếng Anh MEF

Gói 1

Chỉ Hỗ trợ Chương trình Giảng dạy / Tài liệu

₫ 6,601,740 /Tháng

Một bộ tài liệu giảng dạy đầy đủ với các chủ đề hàng tuần

Gói 2

Giáo viên

₫ 34,746,000
(Phí ban đầu)

₫ 19,805,220 /Tháng

Đối với các trường cần giáo viên tiếng Anh người nước ngoài nhưng không cần đầy đủ tài liệu và nguồn lực của MEF.

Hot Nhất

Gói 3

Giáo viên + Tài liệu Giảng dạy Cơ bản

₫ 34,746,000
(Phí ban đầu)

₫ 21,983,794 /Tháng

Giáo viên MEF cùng với các tài liệu giảng dạy cơ bản và hỗ trợ đầy đủ.

Gói 4

Giáo viên + Tài liệu Giảng dạy Trọn gói

₫ 34,746,000
(Phí ban đầu)

₫ 26,406,960 /Tháng

Trọn gói.

Giáo viên MEF + Trọn gói Giáo trình tiếng Anh MEF

Gói 1

Chỉ Hỗ trợ Chương trình Giảng dạy / Tài liệu

₫ 6,949,200 /Tháng

Một bộ tài liệu giảng dạy đầy đủ với các chủ đề hàng tuần

Gói 2

Giáo viên

₫ 34,746,000 (Initial Fee)

₫ 20,847,600 /Tháng

Đối với các trường cần giáo viên tiếng Anh người nước ngoài nhưng không cần đầy đủ tài liệu và nguồn lực của MEF.

Hot Nhất

Gói 3

Giáo viên + Tài liệu Giảng dạy Cơ bản

₫ 34,746,000 (Initial Fee)

₫ 23,140,836 /Tháng

Giáo viên MEF cùng với các tài liệu giảng dạy cơ bản và hỗ trợ đầy đủ.

Gói 4

Giáo viên + Tài liệu Giảng dạy Trọn gói

₫ 34,746,000 (Initial Fee)

₫ 27,796,800 /Tháng

Trọn gói.

Giáo viên MEF + Trọn gói Giáo trình tiếng Anh MEF

 • Save 10%
  1 Payment
 • Save 5%
  4 Payments
 • 12 Payments

แพ็กเกจ 1

หลักสูตร /

สื่ออย่างเดียว

8,141 บาท / เดือน

สื่อการสอนครบชุดพร้อมหัวข้อรายสัปดาห์

แพ็กเกจ 2

ครู

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

24,422 บาท / เดือน

สำหรับโรงเรียนที่ต้องการครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ แต่ไม่ต้องการสื่อและสารสนเทศของ MEF ทั้งหมด
เป็นที่นิยม

แพ็กเกจ 3

ครู+สื่อการสอนพื้นฐาน

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

27,108 บาท / เดือน

ครู MEF พร้อมสื่อการสอนพื้นฐานและการสนับสนุนอย่างเต็มที่

แพ็กเกจ 4

ครู+สื่อการสอนเต็มรูปแบบ

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

32,562 บาท / เดือน

แพ็กเกจเต็ม ครู MEF + แพ็กเกจหลักสูตรภาษาอังกฤษ MEF เต็มรูปแบบ

แพ็กเกจ 1

หลักสูตร /

สื่ออย่างเดียว

8,593 บาท / เดือน

สื่อการสอนครบชุดพร้อมหัวข้อรายสัปดาห์

แพ็กเกจ 2

ครู

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

25,614 บาท / เดือน

สำหรับโรงเรียนที่ต้องการครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ แต่ไม่ต้องการสื่อและสารสนเทศของ MEF ทั้งหมด
เป็นที่นิยม

แพ็กเกจ 3

ครู+สื่อการสอนพื้นฐาน

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

28,614 บาท / เดือน

ครู MEF พร้อมสื่อการสอนพื้นฐานและการสนับสนุนอย่างเต็มที่

แพ็กเกจ 4

ครู+สื่อการสอนเต็มรูปแบบ

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

34,371 บาท / เดือน

แพ็กเกจเต็ม ครู MEF + แพ็กเกจหลักสูตรภาษาอังกฤษ MEF เต็มรูปแบบ

แพ็กเกจ 1

หลักสูตร /

สื่ออย่างเดียว

9,045 บาท / เดือน

สื่อการสอนครบชุดพร้อมหัวข้อรายสัปดาห์

แพ็กเกจ 2

ครู

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

27,135 บาท / เดือน

สำหรับโรงเรียนที่ต้องการครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ แต่ไม่ต้องการสื่อและสารสนเทศของ MEF ทั้งหมด
เป็นที่นิยม

แพ็กเกจ 3

ครู+สื่อการสอนพื้นฐาน

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

30,120 บาท / เดือน

ครู MEF พร้อมสื่อการสอนพื้นฐานและการสนับสนุนอย่างเต็มที่

แพ็กเกจ 4

ครู+สื่อการสอนเต็มรูปแบบ

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

36,180 บาท / เดือน

แพ็กเกจเต็ม ครู MEF + แพ็กเกจหลักสูตรภาษาอังกฤษ MEF เต็มรูปแบบ
 • Save 10%
  1 Payment
 • Save 5%
  4 Payments
 • 12 Payments

Пакет 1

Учебный план/ материалы
(без учителя)

20 590 руб/мес

Полный набор учебных материалов с еженедельными темами

Пакет 2

Учитель

114 389 руб

(первоначальный платеж)

61 770 руб/мес

Для школ, которые нуждаются в иностранном преподавателе, но не нуждаются в полном комплекте учебных материалов MEF
Популярно

Пакет 3

Учитель + Основные
учебные материалы

114 389 руб

(первоначальный платеж)

68 565 руб/мес

Учитель MEF, основные учебные материалы и полная поддержка.

Пакет 4

Учитель + Все
учебные материалы

114 389 руб

(первоначальный платеж)

82 360 руб/мес

Полный пакет.
Учитель MEF + полный пакет учебных материалов MEF.

Пакет 1

Учебный план/ материалы
(без учителя)

21 734 руб/мес

Полный набор учебных материалов с еженедельными темами

Пакет 2

Учитель

114 389 руб

(первоначальный платеж)

65 202 руб/мес

Для школ, которые нуждаются в иностранном преподавателе, но не нуждаются в полном комплекте учебных материалов MEF

Популярно

Пакет 3

Учитель + Основные
учебные материалы

114 389 руб

(первоначальный платеж)

72 374 руб/мес

Учитель MEF, основные учебные материалы и полная поддержка.

Пакет 4

Учитель + Все
учебные материалы

114 389 руб

(первоначальный платеж)

86 935 руб/мес

Полный пакет.
Учитель MEF + полный пакет учебных материалов MEF.

Пакет 1

Учебный план/ материалы
(без учителя)

22 878 руб/мес

Полный набор учебных материалов с еженедельными темами

Пакет 2

Учитель

114 389 руб

(первоначальный платеж)

68 633 руб/мес

Для школ, которые нуждаются в иностранном преподавателе, но не нуждаются в полном комплекте учебных материалов MEF

Популярно

Пакет 3

Учитель + Основные
учебные материалы

114 389 руб

(первоначальный платеж)

76 183 руб/мес

Учитель MEF, основные учебные материалы и полная поддержка.

Пакет 4

Учитель + Все
учебные материалы

114 389 руб

(первоначальный платеж)

91 511 руб/мес

Полный пакет.
Учитель MEF + полный пакет учебных материалов MEF.
 • Save 10%
  1 Payment
 • Save 5%
  4 Payments
 • 12 Payments

Package 1

Curriculum/Material Only

$270 /m

A full set of teaching materials with weekly topics

Package 2

Teacher

$1,500 (Initial Fee)

$810 /m

For schools that need a foreign English teacher but do not need the full MEF materials and resources.

Popular

Package 3

Teacher + MEF Basic Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$899 /m

MEF Teacher together with the basic teaching materials and full support.

Package 4

Teacher + MEF Full Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$1080 /m

The Full Package.

MEF Teacher + the Full MEF English Curriculum package

Package 1

Curriculum/Material Only

$285 /m

A full set of teaching materials with weekly topics

Package 2

Teacher

$1,500 (Initial Fee)

$855 /m

For schools that need a foreign English teacher but do not need the full MEF materials and resources.

Popular

Package 3

Teacher + MEF Basic Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$949 /m

MEF Teacher together with the basic teaching materials and full support.

Package 4

Teacher + MEF Full Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$1,140 /m

The Full Package.

MEF Teacher + the Full MEF English Curriculum package

Package 1

Curriculum/Material Only

$300 /m

A full set of teaching materials with weekly topics

Package 2

Teacher

$1,500 (Initial Fee)

$900 /m

For schools that need a foreign English teacher but do not need the full MEF materials and resources.

Popular

Package 3

Teacher + MEF Basic Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$999 /m

MEF Teacher together with the basic teaching materials and full support.

Package 4

Teacher + MEF Full Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$1,200 /m

The Full Package.

MEF Teacher + the Full MEF English Curriculum package

 • Save 10%
  1 Payment
 • Save 5%
  4 Payments
 • 12 Payments

Paket 1

Kurikulum/Materi
(Tidak ada guru)

Rp 3.801.533/bln